قـوانیـن و مقـررات


آیین‌نامه برگزاری دوره های موسسه مدارس یادگیرنده مرآت

 1. فراگیر باید توجه داشته باشد كه این دوره شامل آزمون‌های مستمر و آزمون نهایی می باشد که با توجه به زمان بندی فعال و اجرا می گردد.
 2. در هر مرحله فراگیر پس از مطالعه محتوا و مشاهده فیلم‌ها می‌تواند به سوالات آزمون‌ها پاسخ دهد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و تک به تک نمایش داده می شود.
 3. فراگیر در هر مرحله آزمون مستمر پس از اخذ حداقل نمره قبولی «12» می‌تواند وارد مرحله بعدی شود و در صورت عدم اخذ نمره قبولی در هر مرحله‌ی آزمون‌های مستمر فقط یك بار دیگر می‌تواند در آزمون شرکت کند. در غیر این صورت ادامه فرایند برگزاری آزمون برای وی امكان‌پذیر نخواهد بود. لازم به ذکر است آزمون نهایی ،فقط یک بار برگزار خواهد شد.
 4. شرکت در آزمون نهایی مستلزم تکمیل پروفایل به منظور آماده سازی گواهینامه، می باشد.
 5. سوالات آزمون نهایی از مجموع کل محتوای ارائه شده در دوره می باشد.
 6. عدم شرکت در آزمون نهایی به منزله انصراف از دوره تلقی می گردد.
 7. نمره پایانی به قرار ذیل محاسبه می گردد:
  50% نمره مستمر و %50 نمره نهایی محاسبه می‌گردد و نمره با مقیاس 20 گزارش خواهد شد.
 8. به منظور روایی بیشتر آزمون ها، به محض ورود فراگیر به آزمون‌های مستمر یا آزمون نهایی، زمان آزمون محاسبه می‌گردد. لذا پس از كسب آمادگی كافی برای آزمون، وارد بخش آزمون شوید.
 9. فراگیر می‌بایست پس از اتمام فرایند آزمون به بخش نظرسنجی مراجعه و این قسمت را نیز تكمیل نماید.
 10. پس از تکمیل فرم نظرسنجی، در صورت قبولی، گواهینامه با امضا موسسه مدارس یادگیرنده در اختیار فراگیر قرار خواهد گرفت.
 11. پشتیبانی آنلاین از طریق پشتیبان آنلاین در صفحه اول سایت یادگیرنده صورت می پذیرد.