زمانبندی برگزاری دوره ها


نوبت ماه برگزاری تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره
اول تیر 97/04/01 97/04/25
دوم مرداد 97/04/26 97/05/24
سوم شهریور 97/06/01 97/06/25
چهارم مهر 97/07/01 97/07/25
پنجم آبان 97/08/01 97/08/26
ششم آذر 97/09/01 97/09/25
هفتم دی 97/10/01 97/10/25
هشتم بهمن 97/11/01 97/11/24
نهم اسفند 97/12/01 97/12/20